fbpx
לוגו פולסטאר

תקנון פולסטאר מבצע "ימי מכירות" 04-09 לפברואר 2024

  1. החל מיום ראשון 04.02.24 בשעה 09:00 ועד ליום שישי 02.24 בשעה 13:00, "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ ("מאיר") תאפשר קבלת הטבות ייחודיות לרכישת רכבי פולסטאר חדשים במאיר לרוכשים בהתאם לתנאים המפורטים להלן.
  2. מאיר תעניק את ההטבות המפורטות להלן לרוכשים מ"מאיר" את דגמי פולסטאר המשתתפים במבצע והכל בהתאם לפירוט המופיע במחירון המבצע המפורסם בכתובת מחירון המבצע.
  1. המבצע חל על הזמנות חדשות בלבד שיפתחו במהלך ימי המבצע  09.02.24-04.02.24.
  2. להלן פירוט ההטבות במהלך ימי המכירות:
  • הטבת מזומן – כמפורט במחירון המבצע
  • הטבה על רכבי 0 ק"מ – כמפורט במחירון המבצע.
  1. המבצע עד גמר המלאי.
  2. המבצע חל על דגמים שבמלאי בארץ בלבד.
  3. תשלום מלא התמורה הקבועה בהזמנה יבוצע לא יאוחר מ 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה.
  4. אין כפל מבצעים, הפחתות או הטבות כלשהן.
  5. המבצע תקף בסניף בלבד
  6. מאיר תהיה רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  1. למאיר מוקנית הזכות לשנות או להפסיק את המבצע או חלקים ממנו בכל עת ובכל שלב, ללא צורך בנימוק ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לפרסום הודעה על כך באתר האינטרנט של מאיר.
  2. כל זכויות הקניין הרוחני במבצע הינם רכושה הבלעדי של מאיר. זכויות אלה חלות, בין היתר, על כל תוכנה, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים במבצע.
  3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל תקלה, שיבוש, איחור וכדומה, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, אסונות טבע וכיו"ב, וכן אירועים שאינם תלויים במאיר, לא יחשבו להפרה של תקנון זה, ולא יזכו את המשתתפים בו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
  4. לבתי המשפט בעיר תל-אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בסכסוכים הקשורים בתקנון זה או הנובעים ממנו.
  5. בכל מקרה של סתירה בין הפרסומים, ההודעות והתכתובות מטעם מאיר לבין הוראות תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה.
  6. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מכוון לבני שני המינים.
  7. בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את כל הוראותיו וכל תנאיו.
  8. היה והלקוח יבחר לרכוש את אחד מרכבי פולסטאר המשתתפים במבצע ללא ההטבה המוצעת ייחשב הדבר הודעת ויתור מצד הלקוח באופן בלתי חוזר.

צרו קשר